ADMITERE DOCTORAT

brosura admitere doctorat 2017.doc


 


Absolvenţii de masterate din domeniul ştiinţelor socio-umane, se pot înscrie la concursul de admitere la doctorat în Teologie, doar cu condiţia să fie licentiaţi în Teologie.Conform Regulamentului Şcolii doctorale de teologie, articolul 36, 37, 38 probele de concurs cuprind un examen, scris sau oral, la disciplina în care doreşte candidatul să se specializeze, şi un examen scris de Teologie Dogmatică. Fiecare probă de concurs se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare evaluator şi se calculează media aritmetică a celor două probe. Media de  admitere finală în şcoala doctorală este media aritmetică a mediei de la probele iniţiale de concurs, media de licenţă şi media de la disertaţie. În situaţia unor medii egale la probele de concurs în domeniul de specializare, departajarea se face luând în considerare nota de la disciplina de specialitate. Departajarea candidaţilor care vor obţine aceeaşi medie la admiterea în Şcoala doctorală se face luând in calcul media de la examenul de licenţă.

La probele scrise candidaţii pot face contestaţii în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor.Pentru rezultatele obţinute la probele orale nu se pot face contestaţii.Media minimă de admitere în Şcoala Doctorală este 800.Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi pentru anul universitar 2017/2018 prin decizia Rectorului UAIC.Repartizarea locurilor finanţate de la buget şi a burselor doctorale se va face în ordinea descrescătoare rezultată în urma admiterii în Şcoala Doctorală.Dosarele candidaţilor respinşi sau care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, gratuit, pe baza actelor de identitate până în data de 1 octombrie 2017.Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 60 lei.