ADMITERE DOCTORAT


Absolvenții Facultăţii de Teologie Ortodoxă care nu îndeplinesc condiția de medie (minim 8,51) dar doresc să se înscrie la concursul de admitere la studii de doctorat, pentru obținerea recomandării Consiliului Școlii Doctorale trebuie să depună la secretariat următoarele documente:
 1. Cerere adresată conducerii Școlii doctorale pentru obținerea recomandării;

 2. Binecuvântarea Chiriarhului locului de care aparține candidatul;

 3. Recomandarea profesorului pe care îl dorește de coordonator (având media minim 9 (la studii de licenta si master) la materia la care dorește să se înscrie la cursurile de doctorat);

 4. Lista cu activitatea științifică teologică (lucrări publicate, inclusiv lucrarea de licenţă şi disertaţie);

 5. Copii după actele de studii pentru a verifica media minimă 8, după modul de calcul aprobat de Sfântul Sinod al B.O.R.   {[(an 1 Licenţă + anul 2 Licenţă + anul 3 Licenţă + anul 4 Licenţă + Medie examen de Licenţă)/5]*70% + [anul 1 master+anul 2 master + medie disertaţie)/3]*30% } ≥ 8.51. 
 


brosura admitere doctorat 2018.docANUNŢ IMPORTANT PENTRU CANDIDAŢII LA ADMITEREA LA STUDII DE DOCTORATSfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a analizat necesitatea stabilirii de condiții clare pentru acordarea de dispense, în mod excepțional, celor care doresc să se înscrie la concursul de admitere la doctorat şi au media sub 8,51. În acest sens, s-a propus ca cei care doresc să obțină o astfel de dispensă să întrunească în mod cumulativ următoarele condiții:
 • să aibă media studiilor de licenţă şi master peste 8.00;

 • să aibă, în cadrul studiilor de licenţă şi master, media peste 9.00 la materia la care dorește să se înscrie la cursurile de doctorat;

 • să aibă activitate teologică, în sensul de a fi publicat studii şi articole;

 • să aibă recomandarea Consiliului Facultăţii de Teologie unde a absolvit studiile de licenţă;

 • să aibă recomandarea profesorului coordonator;

 • să aibă binecuvântarea (acordul scris) al Chiriarhului.  Dispensa va fi acordată de Preafericitul Părinte Patriarh care va analiza dosarul cu documentele depuse la secretariatul administrației Patriarhiei.
 


 Pentru obtinerea Binecuvantarii din partea IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, candidatii pot afla detalii la adresa: https://mmb.ro/comunicate

Absolvenţii de masterate din domeniul ştiinţelor socio-umane, se pot înscrie la concursul de admitere la doctorat în Teologie, doar cu condiţia să fie licentiaţi în Teologie.

Conform Regulamentului Şcolii doctorale de teologie, articolul 36, 37, 38 probele de concurs cuprind un examen, scris sau oral, la disciplina în care doreşte candidatul să se specializeze, şi un examen scris de Teologie Dogmatică. Fiecare probă de concurs se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare evaluator şi se calculează media aritmetică a celor două probe. Media de  admitere finală în şcoala doctorală este media aritmetică a mediei de la probele iniţiale de concurs, media de licenţă şi media de la disertaţie. În situaţia unor medii egale la probele de concurs în domeniul de specializare, departajarea se face luând în considerare nota de la disciplina de specialitate. Departajarea candidaţilor care vor obţine aceeaşi medie la admiterea în Şcoala doctorală se face luând in calcul media de la examenul de licenţă.

La probele scrise candidaţii pot face contestaţii în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor.

Pentru rezultatele obţinute la probele orale nu se pot face contestaţii.

Media minimă de admitere în Şcoala Doctorală este 800.

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi pentru anul universitar 2018/2019 prin decizia Rectorului UAIC.

Repartizarea locurilor finanţate de la buget şi a burselor doctorale se va face în ordinea descrescătoare rezultată în urma admiterii în Şcoala Doctorală.

Dosarele candidaţilor respinşi sau care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, gratuit, pe baza actelor de identitate până în data de 1 octombrie 2018. Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 60 lei.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Rezultate dupa redistribuire.pdf


Candidatii declarati admisi trebuie sa prezinte chitanta de achitare a:


- 60 lei, taxa de inmatriculare (pentru cei la buget). Plata se face la BRD in cod 38, studii de doctorat.


- 1000 lei, taxa de scolarizare (pentru cei la taxa). Plata se face la BRD cod 31, studii de doctorat.


La prezentarea chitantei se va completa si contractul de studii.


 


Anunt Probe examen admitere 2017.docx


Program inscrieri admitere scoala doctorala.pdf


Metodologie Admitere Doctorat 2017.pdf


Pentru obtinerea Binecuvantarii din partea IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, candidatii pot afla detalii la adresa: https://mmb.ro/comunicate


brosura admitere doctorat 2017.doc


 


Absolvenţii de masterate din domeniul ştiinţelor socio-umane, se pot înscrie la concursul de admitere la doctorat în Teologie, doar cu condiţia să fie licentiaţi în Teologie.Conform Regulamentului Şcolii doctorale de teologie, articolul 36, 37, 38 probele de concurs cuprind un examen, scris sau oral, la disciplina în care doreşte candidatul să se specializeze, şi un examen scris de Teologie Dogmatică. Fiecare probă de concurs se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare evaluator şi se calculează media aritmetică a celor două probe. Media de  admitere finală în şcoala doctorală este media aritmetică a mediei de la probele iniţiale de concurs, media de licenţă şi media de la disertaţie. În situaţia unor medii egale la probele de concurs în domeniul de specializare, departajarea se face luând în considerare nota de la disciplina de specialitate. Departajarea candidaţilor care vor obţine aceeaşi medie la admiterea în Şcoala doctorală se face luând in calcul media de la examenul de licenţă.

La probele scrise candidaţii pot face contestaţii în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor.Pentru rezultatele obţinute la probele orale nu se pot face contestaţii.Media minimă de admitere în Şcoala Doctorală este 800.Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi pentru anul universitar 2017/2018 prin decizia Rectorului UAIC.Repartizarea locurilor finanţate de la buget şi a burselor doctorale se va face în ordinea descrescătoare rezultată în urma admiterii în Şcoala Doctorală.Dosarele candidaţilor respinşi sau care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, gratuit, pe baza actelor de identitate până în data de 1 octombrie 2017.Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 60 lei. În cazul în care un candidat are două licenţe în domeniul Teologie, una din acestea la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, se va lua în considerare la înscriere doar media de la aceasta specializare. Mai precis, în cazul în care un candidat este licentiat în Teologie Pastorală şi a obţinut şi o diploma de licenţă în Teologie Ortodoxă Didactică, asistenţă socială şi/sau Artă sacra, la calcularea mediei pentru înscrierea la concurs se va lua în calcul media de la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală. Absolvenţii de masterate din domeniul ştiinţelor socio-umane, se pot înscrie la concursul de admitere la doctorat în Teologie, doar cu condiţia să fie licentiaţi în Teologie.